mov: use tkhd enabled flag to set the default track
[libav.git] / tests / ref / vsynth / vsynth1-svq1
CommitLineData
7263cd55
MR
15c9d8734693f3cab57f61e76b5b6da7d *tests/data/fate/vsynth1-svq1.mov
21334367 tests/data/fate/vsynth1-svq1.mov
39cc35c54b2c77d36bd7e308b393c1f81 *tests/data/fate/vsynth1-svq1.out.rawvideo
4stddev: 9.58 PSNR: 28.50 MAXDIFF: 210 bytes: 7603200/ 7603200