lavf,lavd: replace av_new_stream->avformat_new_stream part I.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 18 Jun 2011 09:43:24 +0000 (11:43 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 19 Oct 2011 15:02:11 +0000 (17:02 +0200)
commit3b3bbdd3e63a3a1eaf69b861f72cf74f1669afe1
tree47e04e8b1061f9ea8563fd46bf94a52e438253b3
parent569129a6dc503379c0486008224dfaff8f0ee81f
lavf,lavd: replace av_new_stream->avformat_new_stream part I.

Trivial replacements with sed are done in this commit:
sed 's/av_new_stream(\([^)]*\), 0)/avformat_new_stream(\1, NULL)/'
101 files changed:
libavdevice/alsa-audio-dec.c
libavdevice/bktr.c
libavdevice/fbdev.c
libavdevice/jack_audio.c
libavdevice/libcdio.c
libavdevice/libdc1394.c
libavdevice/oss_audio.c
libavdevice/sndio_dec.c
libavdevice/v4l.c
libavdevice/v4l2.c
libavdevice/vfwcap.c
libavdevice/x11grab.c
libavformat/4xm.c
libavformat/aacdec.c
libavformat/aea.c
libavformat/aiffdec.c
libavformat/amr.c
libavformat/anm.c
libavformat/apc.c
libavformat/ape.c
libavformat/asfdec.c
libavformat/assdec.c
libavformat/au.c
libavformat/bethsoftvid.c
libavformat/bfi.c
libavformat/bink.c
libavformat/c93.c
libavformat/cafdec.c
libavformat/cdg.c
libavformat/daud.c
libavformat/dfa.c
libavformat/dsicin.c
libavformat/dv.c
libavformat/dxa.c
libavformat/eacdata.c
libavformat/electronicarts.c
libavformat/ffmdec.c
libavformat/ffmetadec.c
libavformat/filmstripdec.c
libavformat/flacdec.c
libavformat/flic.c
libavformat/idcin.c
libavformat/idroqdec.c
libavformat/iff.c
libavformat/img2.c
libavformat/ipmovie.c
libavformat/iss.c
libavformat/iv8.c
libavformat/ivfdec.c
libavformat/jvdec.c
libavformat/lmlm4.c
libavformat/lxfdec.c
libavformat/matroskadec.c
libavformat/mm.c
libavformat/mmf.c
libavformat/mp3dec.c
libavformat/mpc.c
libavformat/mpc8.c
libavformat/mpegts.c
libavformat/msnwc_tcp.c
libavformat/mvi.c
libavformat/ncdec.c
libavformat/oma.c
libavformat/output-example.c
libavformat/psxstr.c
libavformat/pva.c
libavformat/qcp.c
libavformat/r3d.c
libavformat/rawdec.c
libavformat/rl2.c
libavformat/rmdec.c
libavformat/rpl.c
libavformat/rsodec.c
libavformat/rtpenc_chain.c
libavformat/segafilm.c
libavformat/sierravmd.c
libavformat/siff.c
libavformat/smacker.c
libavformat/sol.c
libavformat/soxdec.c
libavformat/spdifdec.c
libavformat/srtdec.c
libavformat/thp.c
libavformat/tiertexseq.c
libavformat/tmv.c
libavformat/tta.c
libavformat/tty.c
libavformat/txd.c
libavformat/vc1test.c
libavformat/vocdec.c
libavformat/vqf.c
libavformat/wav.c
libavformat/wc3movie.c
libavformat/westwood.c
libavformat/wtv.c
libavformat/wv.c
libavformat/xa.c
libavformat/xmv.c
libavformat/xwma.c
libavformat/yop.c
libavformat/yuv4mpeg.c