Some TIFFs declare -1 for the single strip height
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 22 Dec 2008 06:47:51 +0000 (06:47 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 22 Dec 2008 06:47:51 +0000 (06:47 +0000)
commit8eedffde316ced17c9909c7e03010c560121448b
tree3e6ffe42f6be47f6c79e73b1a25de93f9c508741
parent89b4ec5c33cd818a809fea7f7658ea5db0fc2e29
Some TIFFs declare -1 for the single strip height

Originally committed as revision 16267 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/tiff.c