Indeo 2 decoder by (Kostya <> kostya.shishkov gmail com)